Home > Pranimi

Rregullat e pranimit

Të gjithë mund të aplikojnë në shkollën tonë. Pranimi bazohet në përgatitjen dhe potencialin që mund të ofrojë çdo nxënës në komunitetin e shkollës  “Protagonistët”. 

Kërkesat për pranim:

  • Formulari i aplikimit për klasën që aplikon (shiko më poshtë)
  • Formulari i informacionit për nxënësin (shiko më poshtë)
  • Intervista
  • Testimet

Fëmijët me zhvillim të vonuar nuk mund të pranohen në shkollën tonë pasi ne nuk kemi të punësuar mësuese me kualifikimin përkatës për këta fëmijë.

Gjithashtu për më shumë informacion për aplikimet dhe pagesat mund të kontaktoni me shkollën.

Downloads:

Aplikimi-Klasa-I-III

Aplikimi-Klasa-IV-IX

Aplikimi per gjimnazi

Formulari i informacionit të nx. -9-vjeçare

Formulari i informacionit të nx. -Gjimnaz